هزینه تحصیل و زندگی در اوکراین

هزینه تحصیل و زندگی در اکراین

هزینه تحصیل و زندگی در اکراین: دانشگاههای اوکراین به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم میشود که مدارک دانشگاههای دولتی در هر مقطع معتبر برای کلیه دانشگاههای دولتی می باشد. در حال حاضر  تعدادی از دانشگاههای  دولتی در اوکراین مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری میباشد که در این میان تعدادزیادی ازاین دانشگاهها…